skażone krajobrazy

czas trwania/duration – 40 min.
premiera: Festiwal Audioart, Kraków, 20.11.2015

Nowe działanie audiowizualne duetu emiter_franczak bierze za punkt wyjścia książkę Martina Pollacka pt. „Skażone krajobrazy”. Jest to opowieść o tym, jak wyglądają po latach miejsca masowych mordów i jak zakorzenione są one w naszej świadomości. Czy las za miastem, pofałdowany teren obsiany łubinem, pole pszenicy kryją w sobie coś więcej niż widać to na pierwszy rzut oka?

Elementy obrazu oparte są na slajdach edukacyjnych z lekcji geografii, fragmentach pejzaży wyciętych z fotografii dokumentujących egzekucje oraz działań na żywo przy użyciu kamer monitorujących. Całość wytwarza rodzaj niepokoju, zadając pytanie o wielowymiarowość krajobrazu nas otaczającego, który nie zawsze jest tym, co nam się wydaje. Muzyka prowadzi dialog z obrazem często kontrując statyczne formy ostrym, zdynamizowanym dźwiękiem lub niepokojącymi przestrzennymi dronami.
The new audiovisual action of emiter_franczak, takes as its starting point the book by Martin Pollack "Contaminated landscapes". This is a story about how they look after years of mass murders and how they are rooted in our consciousness. Is the forest outside the city, the undulating terrain sown with lupine, the field of wheat, conceal something more than you can see at first glance?

Elements of the picture are based on educational slides from geography lessons, fragments of landscapes cut out from photographs documenting executions and live actions using monitoring cameras. The whole produces a kind of anxiety, asking a question about the multidimensional nature of the surrounding landscape, which is not always what we think. Music conducts dialogue with the image, often counteracting static forms with sharp, dynamic sound or distressing spatial drones.

frans masereel "geschichte ohne worte"

To najnowszy projekt audiowizualny duetu emiter_franczak. Tym razem inspiracją dla naszej pracy jest jeden z pierwszych komiksów - praca Fransa Masereela "Geschichte ohne Worte"(1919-1920). To forma fabularna zbudowana pierwotnie z cyklu drzeworytów. Ekspresja i klimat nostalgii zawarty w tej pracy spowodował, że chcieliśmy poddać ją naszej reinterpretacji audiowizulanej. Zapraszamy na historię bez słów.This is a new a/v project by emiter_franczak. This time inspiration for our work was one of the first picture stories/comic - the work of Frans Masereel "Geschichte Ohne Worte" (1919-1920). This is a feature form based originally on the series of woodcuts. Specific expression and a nostalgic feeling, that it brings made us want to reinterpret this work with audio and visual means.

stutthof

31.07.2009 o godz.22:00 otwarta została instalacja audiowizualna na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Jest to pojekt realizowany na zaproszenie Galerii El z Elbląga, w którym próbujemy podkreślić upływ czasu, zacierający wspomnienia i obrazy. Przez cykl drobnych działań na terenie obozu w sferze dźwięku i obrazu staramy się uwypuklić pęknięcie pomiędzy światem katów i ofiar, światem systemu oraz ludzi mu podległych. Mordercza logika konstrukcji obozu, linia główna przebiegająca od bramy obozowej do krematorium wyznacza geometrię naszej pracy.
Nasza praca ma na celu wywołać emocję niepokoju, związanego z przestrzenią obozu koncentracyjnego, ale również odczuwaną instynktownie w obliczu czegoś nie do końca pojętego dla nas tu i teraz.


31.07.2009 there was an opening of audiovisual installation at the ex-German concentration camp in Stutthof. Invited by El Gallery in Elblag, we want to emphasize the lapse of time, that fades away memories and pictures.
The main idea in audio, and video part is working over the dichotomy of the two worlds: of the prisoners, and of the watchers. The murderous logic in the camp construction- the main line from the entrance to the crematorium- sets the geometry of our work.
Our works aim is to bring out the emotion of uneasiness, binded to the space of concentration camp, but also instinctively sensed at the front of something, that is not fully understandable for us now, and here.

e_f

Działania live rozpoczęliśmy przy okazji wydania płyty "Sinus". Ludomir zaprojektował oprawę graficzną do płyty. Doszliśmy do wniosku, że możemy grać razem jako projekt audio _video. Nasz pomysł na pracę z dźwiękiem i obrazem polega na użyciu powszechnie dostępnych przedmiotów. Kreatywnym przekształcaniu, „recyklingu“ rzeczywistości w przestrzeni dźwiękowej i wizualnej. Używaniu i łączeniu różnych jakości – cyfrowej/ analogowej, lo-fi/ hi-fi, czy też działaniach na materiale powszechnie uznawanym za zakłócenia.

emiter_franczak is a project mixing live music, video and performance. Both music and video are live generated with the use of analog equipment: sinus generator, guitar, voice, craclebox, video analog mixers, tv, camera, scanner. During the show franczak is making performative interactions with public, or regular performance beeing used as part of the video show.

emma


waiting for emma from l.f. on Vimeo.

LOST TAPES_TAPE1 (2008/2009) Waiting for Emma
Idea projektu “lost tapes” opiera się na procesie pamiętania, odtwarzania tego, co zdarzyło się naprawdę, bądź jest całkowitą imaginacją. Za pomocą tytułowych „zagubionych taśm” próbujemy odtworzyć wydarzenia, towarzyszące im uczucia, poddać analizie ich istotę- stworzyć sentymentalny krajobraz przeszłości. Istotą całego procesu jest wydobycie z poszczególnych zdarzeń ich uniwersalności. W przypadku taśmy nr1 jest to ogólny nastrój grozy i wyczekiwania, jaki towarzyszył nadciągającemu orkanowi Emma w lutym 2008r. Obserwując miasto chłodnym okiem kamery- spokojny zachód słońca, powoli zapalające się światła, chmury pokrywające grubą powłoką niebo, można dojść do wniosku, że dzień ten nie różni się niczym od pozostałych. Jednakże atmosfera nabudowana wokół zbliżającego się kataklizmu, narastające podmuchy wiatru, specyficzny nastrój wyczekiwania, opustoszałe ulice miasta sugerują obecność pierwotnego strachu człowieka przed naturą. Oto nadciąga siła, której nie potrafimy się przeciwstawić, jednocześnie będąc całkowicie od niej zależnymi- żywioł powietrza wkracza brutalnie do miejsca, w którym żyjemy.

LOST TAPES_TAPE1 (2008/2009) Waiting for Emma with the audiovisual means, tells the story of emma orcane, that was passing poland in late march 2008. It tries to recover a specific atmosphere, that was created by media, and weather reports- atmosphere of waiting for a big cataclysm. One can follow first blows of wind, empty streets, and a specific tension. In the same time it shows a very simple view of a big city- even if recorded in a certain place, could be any city in the world. The audio sphere is being built with electronics, although the main input source is guitar- rather unrecognizable, and building a kind of trans- mantra atmosphere.
Waiting for emma is a first part of a project called "lost tapes". It is an idea of finding lost pictures, sounds, feelings. In this case we are looking for an eternal fear of nature- it's powers, that lately are more and more visible, and rise up even in big cities.

poezja konkretna


concrete poetry from l.f. on Vimeo.


poezja konkretna (2007/2008)

Projekt poświęcony jest poezji konkretnej a jego realizacja opiera się na ścisłej obecności i współpracy warstwy audio i wideo. Materiał wyjściowy stanowią teksty z obszaru literatury niemieckiej, czeskiej oraz polskiej. Podejmując się interpretacji traktujemy te teksty jako zapis napięć formalnych pomiędzy dźwiękiem i obrazem. Teksty poezji konkretnej stają się materiałem do tworzenia obrazu i dźwięku, dokonywania przekształceń i zderzania go z nowymi kontekstami. Praca nad obrazem to próba uzyskania ciekawej faktury i uwypuklenia dynamiki poezji konkretnej na poziomie graficznym. W czerwcu 2008 zarejestrowaliśmy w studio telewizyjnym w Słupsku nasze działania live audio_video. W styczniu 2009 ukazała się płyta dvd emiter_franczak vs poezja konkretna.
Jest to hołd złożony poezji, której kontynuację widzimy w rytmach ulicy, w graficznych formach pojawiających się w mieście. Teksty stają się żywą tkanką, aktualnym tekstem. Samplujemy dźwięk i obraz. Litery są ożywione. Emisja trwa.

concrete poetry it is our tribute to literature. It changes worlds into music and picture. The poetry - through it's graphic form and rythm becomes part of music - kind of musical transcription. On the other hand concrete texts become a material for the live video picture, changing forms, confronting them with new contexts. We are reinterpratating the concrete poetry - using it's form, and history (readings by Kurt Schwitters), we recycle it creating a new quality. It is a live poetry reading by a musician and videoartist. It stops to be a part of literature research and becomes a living organism. We sample the sound and the picture. The letters are alive. emission is on

sinus


sinus_netmage08 from l.f. on Vimeo.

sinus (2007/2008)

Pomysł na pracę z obrazem był bliski idei pracy emitera z materiałem dźwiękowym. „Sinus” to płyta, która powstała z fascynacji przemieszczaniem się, podróżowaniem, brzmieniem otoczenia. Jest także inspirowana ruchem ludzkiego ciała a konkretnie tańcem. Spora część brzmień zawartych na płycie pochodzi z generatora fal sinusoidalnych. Różne sfery: podróżowanie, praca z ruchem i improwizacja , nagrania terenowe i obserwacja przyrody, literatura stworzyły ten materiał. Muzyce towarzyszyły poetyckie i realistyczne medytacje wizualne odwołujące się do form figuratywnych, do działań na obrazie w czasie realnym, a także tematów konsumpcji.

sinus was the project made out of fascination with movement,mobility, sound of sourrandings. It is also inspired by the human movement- dance in particular. Interactions betwen movement and sound. Audio comes also from the sinus generator, while the picture is quite concrete- showing a human in the city, with strong consumption aspect. During the show franczak is making performative actions very often using the pricing sticker machine- by sticking little sentences to people: dead, alive; loves, loves not; etc.